Rezervační podmínky

 • Rezervace je možné zadat nejdříve na následující den.
 • Ceny ubytování se liší v závislosti na počtu rezervovaných nocí.
 • Uvedené ceny platí pouze pro přímé rezervace.
 • Po provedení rezervace je nutné vyplnit ONLINE CHECK-IN všech ubytovaných osob.

Storno podmínky

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatel apartmánů).
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Storno poplatek je smluvní pokutou a představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů před uskutečněním pobytu. Fakturovaná částka činí 100% z celkové ceny objednaného pobytu. V případě že faktura nebude uhrazena do data splatnosti, bude rezervace zrušena, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
 5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
 6. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 8 dnů před ohlášeným příjezdem.
 7. Při zrušení rezervace 7 - 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu. Platí pro sezónní pobyty ( ČERVENEC - ZÁŘÍ, VÁNOCE A VELIKONOCE ).
 8. Při zrušení rezervace 2 - 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtována cena jedné noci (mimo červenec - září, Vánoce, Velikonoce).
 9. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno podmínky jako při zrušení pobytu.
 10. Nevyužité vouchery se po uplynutí jejich platnosti stávají neplatnými.
V případě zrušení pobytu z vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu pobytu.

Ubytovací podmínky

Ubytování hosta

 1. Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování apartmánových hostů.
 2. V den příjezdu je umožněn vstup do apartmánů od 15 hodin.
 3. Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host ubytovateli ihned po příchodu vlastní občanský průkaz nebo cestovní pas . Na základě těchto dokladů bude host zaevidován, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii.
 4. Host obdrží univerzální klíč od svého apartmánu a od vstupních dveří hlavní budovy.
 5. Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.

Práva a povinnosti hosta

 1. Za ubytování platí host při příjezdu dle platného ceníku nebo předem dohodnutou cenu.
 2. Ve všech prostorách AB může host využívat neomezeného připojení wifi zdarma.
 3. Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 4. V apartmánech nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 5. V objektu ubytovacího zařízení a na apartmánech není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.).
 6. Úklid apartmánů si host zajišťuje v průběhu pobytu sám s vyjímkou závěrečného úklidu. Výměna ložního prádla se provádí v týdenních cyklech. Ručníky se vymění dle dohody , obvykle po 3 dnech pobytu.
 7. V prostorách AB a především v apartmánech je zakázáno kouřit.
 8. Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu, zhasnout světla, zavřít okna a klíč odevzdat osobně personálu. Pokud host hodlá opustit apartmán v brzkých ranních hodinách, je při odchodu povinen vhodit klíč do poštovní schránky umístěné vedle hlavních vchodových dveří budovy.
 9. V případě ztráty klíče bude požadována úhrada za nastavení nového systému jednotného klíče.
 10. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v apartmánu ani v ostatních prostorách AB. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 11. Pobyt psů a ostatních domácích mazlíčků není povolen.
 12. Apartmán je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu.
 13. Zařízení apartmánů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození apartmánu nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny.
 14. Ubytovaný host není oprávněn umožnit návštěvy a přenocování dalším osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradili poplatek za ubytování.
 15. Sportovní obuv (tenisky, tretry, lyžáky, brusle) je host povinen přezouvat ve vstupní hale. K úschově kol, koloběžek nebo lyží je k dispozici kolovna. Je zakázáno vynášení kol, lyží či kočárků do apartmánů!
 16. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech AB nenese provozovatel AB žádnou odpovědnost.
 17. Parkování vozidel hostů je možné na uzavřeném parkovišti AB. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věci v něm.
 18. V době od 22.00 hod. do 08.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
 19. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
 20. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.
 21. V případě požáru host zavolá linku 150 (nebo 112) a zároveň informuje ubytovatele a uvědomí ostatní osoby v objektu.